Меню

Податки

Каким будет налог на добавленную стоимость в 2021 году в Украине?

Украинцы уже давно привыкли, что правительство готовит изменения к Новому году. 2021 год не стал исключением. Депутатами приняли немало законов, постановлений и изменений к ним, действие которых начиналось уже с первых дней года. Одной из законодательных новостей стало принятие изменений в Закон Украины, регламентирующий внесение изменений в Налоговый кодекс государства. В этом нормативном документе прописаны

Яким буде податок на додану вартість в 2021 році в Україні?

Українці вже давно звикли, що уряд готує зміни до нового року. 2021 рік не став виключенням. Депутатами прийняли немало законів, постанов та змін до них, дія яких розпочиналась вже з перших днів року. Однією з законодавчих новин стало прийняття змін до Закону України, який регламентує внесення змін у Податковий кодекс держави. У цьому нормативному документі

Яким буде податок на нерухомість в 2021 році в Україні?

Обов’язок власників нерухомого майна – щорічно платити до бюджету країни відповідний податок. Розглянемо, що нового з’явилося в майновому оподаткуванні та яким буде податок на нерухомість в 2021 році в Україні. Чи з’явилися категорії осіб, звільнені від сплати податку на квартиру, будинок та іншу нерухомість. Що таке податок на нерухомість? Визначення цього поняття, звичайно, є в

Каким будет налог на недвижимость в 2021 году в Украине?

Обязанность владельцев недвижимого имущества-ежегодно платить в бюджет страны соответствующий налог. Рассмотрим, что нового появилось в имущественном налогообложении и каким будет налог на недвижимость в 2021 году в Украине. Появились ли категории лиц, освобожденные от уплаты налога на квартиру, дом и другую недвижимость. Что такое налог на недвижимость? Определение этого понятия, конечно, есть в Налоговом кодексе.

Яким буде транспортний податок в 2021 році в Україні?

Це з давніх часів повелося, що податки є основним джерелом надходження коштів до бюджету. Навіть у 21 столітті підхід до цього не мінився. Українці, так як і громадяни усього світу, платять багато відрахувань. Якщо проаналізувати, що найбільше за усе підлягає оподаткуванню, то вийде що це автомобілі. Для багатьох ця новина викликає подив. Спробуємо розібратися, коли

Каким будет транспортный налог в 2021 году в Украине?

Это с давних времен повелось, что налоги являются основным источником поступления средств в бюджет. Даже в 21 веке подход к этому не менялся. Украинцы, так как и граждане всего мира, платят много отчислений. Если проанализировать, что больше всего подлежит налогообложению, то получится что это автомобили. Для многих эта новость вызывает недоумение. Попробуем разобраться, когда и

Яким буде акцизний податок в 2021 році в Україні?

Акциз – це непрямий податок, тобто податок, вартість якого закладена в ціну підакцизних товарів. Хоча внесками обкладаються юрособи-виробники, переробники, імпортери, – по суті, кінцевими платниками стають покупці. Яким буде акцизний податок 2021, що в ньому зміниться, відомо вже зараз. Хто платить акцизи? Обов’язок по сплаті акцизного податку виникає в наступних випадках: будь – яка реалізація

Каким будет акцизный налог в 2021 году в Украине?

Акциз-это косвенный налог, то есть налог, стоимость которого заложена в цену подакцизных товаров. Хотя взносами облагаются юрлица-производители, переработчики, импортеры, – по сути, конечными плательщиками становятся покупатели. Каким будет акцизный налог 2021, что в нем изменится, известно уже сейчас. Кто платит акцизы? Обязанность по уплате акцизного налога возникает в следующих случаях: любая реализация подакцизных товаров на

Яким буде екологічний податок в 2021 році в Україні

Охорона навколишнього середовища є одним з ключових напрямків діяльності міжнародного співтовариства, оскільки стрімкий розвиток промисловості став причиною забруднення ряду стратегічних природних ресурсів: води, повітря і надр. Саме тому щорічно укладається низка договорів, метою яких є консолідація сил кожної окремої країни для ефективної охорони природи. Україна є учасницею більшості міжнародних угод, що, в свою чергу, знайшло

Каким будет экологический налог в 2021 году в Украине

Охрана окружающей среды является одним из ключевых направлений деятельности международного сообщества, поскольку стремительное развитие промышленности стал причиной загрязнения ряда стратегических природных ресурсов: воды, воздуха и недр. Именно поэтому ежегодно заключается ряд договоров, целью которых является консолидация сил каждой отдельной страны для эффективной охраны природы. Украина является участницей большинства международных соглашений, что, в свою очередь, нашло